Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
  1. Kedy si škola môže vypísať napr. s VJM (s vyučovacím jazykom)?

Podľa školského zákona existujú tri spôsoby akým môže prebiehať vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny

  1. a) otvorí sa menšinová trieda;
  2. b) v jazyku národnostnej menšiny budú prebiehať len niektoré predmety;
  3. c) celé vyučovanie bude prebiehať v menšinovom jazyku (slovenský jazyk sa bude vyučovať povinne).

Ak ide o prípad a) alebo b), teda ak vyučovanie prebieha súčasne v jazyku národnostnej menšiny aj slovenskom jazyku, škola vo svojom názve uvádza druh a typ školy v oboch jazykoch.

Ak ide o prípad c), teda ak celé vyučovanie prebieha iba v jazyku národnostnej menšiny, má škola okrem druhu a typu školy v oboch jazykoch, uvedený aj vyučovací jazyk národnostnej menšiny.

Ak chce napríklad škola uvádzať, že je školou s vyučovacím jazykom maďarským, musí v nej celé vyučovanie prebiehať v maďarskom jazyku.

  1. Aké právne vymedzenia existujú pre integrované alebo segregované vzdelávanie?

Segregované vzdelávanie je z hľadiska ľudských práv neprípustné, v spoločnosti nežiaduce a v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania. Integrácia a segregácia sú skôr sociologickými pojmami ako právnymi pojmami. Nie je možné vymedziť, kde sa presne nachádza hranica segregácie. Školský zákon však pojem segregácie vníma ako formu diskriminácie a výslovne ju zakazuje.

Všeobecne povedané „Segregácia je forma diskriminácie a akákoľvek forma diskriminácie je zakázaná.

  1. Aké právne vymedzenia platia pre maďarské a rómske školy?

Maďarské či rómske školy sú v podstate hovorovým pomenovaním školy, kde sa vyučuje v maďarskom alebo rómskom jazyku. Ak ale hovoríme o maďarskej či rómskej škole s vyučovacím jazykom maďarským/rómskym, musí v tomto jazyku prebiehať celé vyučovanie. Pre samotné zriadenie škôl platia rovnaké podmienky ako pre iné školy.

 

  1. Prečo rómske školy nie sú uznávané ako menšinové, je to kvôli kodifikácii jazyka?

Nie je pravdou, že rómske školy nie sú uznávané ako menšinové. Oficiálne zrovnoprávnenie rómskeho jazyka s jazykmi ostatných národnostných menšín žijúcich na Slovensku, sa formálne uskutočnilo 29. júna 2008. Opakujeme teda, že rómske školy sú uznávané rovnako ako akékoľvek iné školy. Je potrebné však uznať, že na Slovensku chýbajú učitelia, učebnice a hybná sila, ktorá by umožnila rozšírenie rómskych škôl.

  1. Existujú nejaké výskumy alebo prieskumy, ktoré hovoria o tom ako fungujú menšinové školy v zahraničí v právnom kontexte?

Touto otázkou sa zaoberá množstvo akademických, politických a iných materiálov. V tejto otázke nie je dôležitý kontext právny ale skôr kontext vládny. Otázke sa dlhodobo venuje Európska komisia a snaží sa podporovať jazykovú a menšinovú rozmanitosť v Európe. Množstvo materiálov o aktivitách Európskej komisie nájdete tu (najmä v anglickom jazyku).

Report tretieho sektora z jedného takého to výskumu nadácie otvorenej spoločnosti nájdete tu (v anglickom jazyku).

 

The following two tabs change content below.
Vladimir Horvath

Vladimir Horvath

Je právnik, člen o. z. Romano Kher- Rómsky Dom a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od decembra 2013 bol členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv.
Vladimir Horvath

Latest posts by Vladimir Horvath (see all)