skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk

“ Všetci dospelí raz boli deťmi, no len máloktorí sa na to pamätajú.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Východiskom projektu je potreba spoločnej a komplexnej právnej ochrany maďarských a rómskych detí na Slovensku. Na „trhu verejnoprospešných organizácií“  aktuálne neexistuje  taký cielený portál pre rovnoprávnosť detí a ich práv , ktorý by zohľadňoval  záujmy rodiny a obsahoval  informácie pre matky a ženy z menšinových rodín; či  informácie, ktoré by sa venovali prioritne deťom už od ich raného veku a pomáhali ich rodičom pri nástupe na materskú a rodičovskú dovolenku.

Projekt Minority Kids má za úlohu zmapovať práva,  možnosti a príležitosti maďarských a rómskych detí a ich zákonných zástupcov, pre detí najdôležitejších dospelých, aby tak prispeli k ich zdravému vývoju bez diskriminácie. Pokračovaním projektu môže byť  interaktívna online poradenská činnosť špecializovaná na deti bez dospelého dozoru, zabezpečená spolupracovníkmi -odborníkmi v oblasti pracovného trhu, práva, rodinného práva a medzinárodného práva  a detí.

Aktivity portálu

 • odborná pomoc  pri rôznych životných situáciách
 • zastupovanie záujmov detí
 • blogové tematické články v oblasti výchovy, vzdelávania, kultúry  materstva, detských vývojových etáp, rodinného práva a iné
 • siete špecialistov, lekárov, odborníkov hovoriacich po maďarsky rómsky pre deti a rodiny
 • siete škôl, školiek, jasličiek v regióne južného Slovenska vhodné pre menšinové deti

Dlhodobo plánujeme aj nasledovné aktivity:

 • Programy pre deti a rodiny
 • Vzdelávacie aktivity, školenia, workshopy
 • Motivácia žien na materskej dovolenke

Multikultúrny projekt je spoluprácou  združení:

o.z. FutuReg  – jej misiou je podporovať a propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt,  ochranu ľudských práv najmä práv detí a mládeže, rozvoj školstva, vedy a vzdeávania,  zdravého a štastného detstva,ako aj občianskej spoločnosti, regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.

 Phoenix o.z.sa v rámci svojich ďalších aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia  rovnoprávnosti maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne ročne opakujú ako napríklad konferencia Ženy v menšinách.

 Romanokher- Rómsky dom je občianske združenie, ktoré vzniklo, ktorého p oslaním je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín (etnické, záujmové, názorové a iné).

Lilla Bolemant- štatutárka

Eva Bolemant- coach, študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Andragogik,
má certifikát Lemma Coaching International, Budapešť;  dvojročný vzdelávací program spoločnosti a je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO)  a medzinárodného Profesionálneho zväzu CoachOK v Maďarskej republike.Od septembra 2010 vedie koučingové stretnutia, zamerané na life koučing v Coach Centre, v rámci ktorých využívaa vlastnú metódu koučovania na základe medzinárodne uznávaných nástrojov a metód (ICF – International Coach Federation).

Lívia Bott Domonkos – zakladateľka  projektu a projektový manažér online aktivít, Vyštudovala Marketing manažment a Európske štúdie v Bratislave na Univerzite Komenského, kde si dokončujte doktorát v téme regionálny rozvoj, eurofondy, cezhraničná spolupráca. Venuje sa  aj výskumu v oblasti gender, rodovej rovnosti,rovnosti príležitostí na pracovnom trhu. Od doby VŠ z obdobia Diákhálozat je v neziskovom sektore aktívna. Témou detí, rodiny a verejnoprospešných záležitostí sa zaoberá od roku 2008, pričom pracovala pre rôzne mimovládne a medzinárodné organizácie.ako United Nations Development Programme, Eurocord- Slovakia, Nadácie pre deti Slovenska (aj projekt Koalícia pre deti) V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke a  riadi rodinný eshop a .venuje sa projektom EUprojekt.

Agnes Horváthová – redaktor rómskej stránky a článkov, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. /racovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity.Už druhé volebné obdobie je členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.

Vladimír Horváth- člen o. z. a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty  Trnavskej univerzity. Od  decembra 2013 je členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv.

Čo robíme?

 Phoenix sa v rámci svojich ďalších aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne ročne opakujú a pokračujú aj po vyčerpaní finančných dotácií.

Portál má dve nosné piliere, ktorými sú deti a ich matky, ktoré majú záujem o informácie. Spoločenský efekt a súdržnosť malej komunity maďarských a rómskych matiek a detí môže byť predpokladom na úspešné fungovanie projektu.

Máme dlhodobú víziu vytvoriť centrum pomoci a vzájomnej podpory pre deti a podnikateľské podporné centrum pre mamičky-ženy.

Naším hlavným poslaním je presadzovanie záujmov, obhajovanie  práva napĺňaniepotrieb menšinových detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa OSN, dlhodobo je nutné sieťovať aj s inými menšinovými organizáciami na Slovensku ako napríklad s rómskym partnerom projektu Romanokher.

Ako sa pripojiť do projektu ako odborník či konzultant?
Východiskom projektu je potreba spoločnej a komplexnej právnej ochrany maďarských a rómskych detí na Slovensku. Na „trhu verejnoprospešných organizácií“ nie je aktívny taký cielený portál pre rovnoprávnosť detí a ich práv, ktorá zohľadňuje záujmy rodiny, preto sa hľadajú neustále nápomocní odborníci.  Pokračovaním projektu môže byť interaktívna online poradenská činnosť špecializovaná pre deti, zabezpečená spolupracovníkmi v oblasti pracovného trhu, práva, rodinného práva a medzinárodného práva a detí.

 1. Dobrovoľník
 2. Finančný darca
 3. Darca času, nefinančného daru, know-how

V prípade záujmu nas kontaktujte na adrese: kids@minoritykids.sk

Ako pomáhame?

Problém, ktorý sa má riešiť cez web, bude anonymný, riešenie a odpovede sú vyhodnotené a konzultované s odborníkmi v oblasti rodinného, menšinového práva , špecialistu na pracovný trh žien, psychológa a coacha.

DETI:  Závažné témy týkajúce sa detí,  o ktorých sa často deti boja hovoriť a taja ich aj pred najbližšími, sú najmä  diskriminácia, intolerancia a agresivita v rodine.

MATKY: Časté závažné témy , o ktorých sa ženy osobne boja hovoriť (týranie, agresivita, domáce násilie, mobbing) sú predovšetkým problémy rodinných a partnerských vzťahov, uplatnenia sa na trhu práce (napríklad po materskej dovolenke), zdravý vývoj detí a rešpekt pri ich výchove, problémy v škole a agresivita, diskriminácia v škole alebo intolerancia rovesníkmi inej národnosti.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom online formulára vyplnením svojej otázky či problému, naši odborníci zverejnia odpoveď bez uvedenia vášho mena.

Back To Top