skip to Main Content
info@minoritykids.sk

Multikultúrny online poradenský projekt advokácie detí, žijúcich v menšinách na Slovensku sa zrodil ako spolupráca týchto občianských združení:

Hlavnou misiou OZ FutuReg je podporovať a propagovať rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj školstva, vedy a vzdelávania, rozvoj zdravého a štastného detstva, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.Poslaním združenia sú dva piliere :pomoc deťom, pretože DETI sú budúcnosťou regiónu a pomoc regiónu, pretože V REGIÓNE sú dané podmienky pre rozvoj a život  budúcej generácie. „Infans est  FUTURum de REGio.“ (Deti  sú budúcnosťou regiónu)

Združenie Phoenix o.z. sa v rámci svojich ďalších aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia rovnoprávnosti maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne ročne opakujú ako napríklad konferencia Ženy v menšinách.

Združenie Romanokher- Rómsky dom je občianske združenie, ktorého poslaním je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín (etnické, záujmové, názorové a iné).

Občianske združenie FutuReg  podporuje a propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv a iných humanitných cieľov, ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, ochranu zdravia, rozvoj  vedy a vzdelania, rozvoj zdravého a štastného detstva, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.

Tím projektu:

55Lívia Bott Domonkos –  zakladateľka projektu a projektová manažérka online aktivít webu www.minoritykids.fonix.sk,ekonómka, fundraiserka,odborník v oblasti regionálneho rozvoja, PRINCE 2 certifikovaná projektová manažérka. Vyštudovala Marketingový manažment a Európske štúdie v Bratislave na Univerzite Komenského, doktorát získala v téme regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca. Venuje sa  aj výskumu v oblasti gender wage gap, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu. Bola aktívna v Študentskej sieti- Diákhálozat v rokoch 2006-2008, od tej doby je stále činná v neziskovom sektore. Témou detí, rodiny a verejnoprospešných záležitostí sa zaoberá od roku 2008, pričom pracovala pre rôzne mimovládne alebo medzinárodné organizácie.ako United Nations Development Programme, Eurocord- Slovakia, Nadácie pre deti Slovenska (aj projekt Koalícia pre deti). V súčasnosti je štastnou matkou dvoch detí, rada sa venuje lokálnym a regionálnym verejnoprospešným projektom ako štatutárny zástupca v OZ FutuReg.

Bolemant Lilla

Lilla Bolemant-  redaktorka, je predsedníčkou a štatutárnou zástupkyňou OZ Phoenix. Pôvodným povolaním stredoškolská učiteľka maďarského, ruského a nemeckého jazyka. Pracovala ako učiteľka, redaktorka kníh, redaktorka novín, prekladateľka, vedúca odboru a úradu na jednom z ministerstiev, riaditeľka zdravotníckeho zariadenia. Popritom sa ale pravidelne venovala práci v neziskovom sektore, v roku 2005 bola spoluzakladateľkou  OZ Phoenix. Svoje rôznorodé skúsenosti sa snaží využívať v práci organizácie v problematike rovného postavenia žien a detí maďarskej národnosti na Slovensku. Je zakladateľkou a vedúcou Komisie pre rovné postavenie žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku. Za jednu z najdôležitejších činností organizácie považuje, aby sa študentom pedagogických fakúlt odovzdali základy gender studies a feministického myslenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEva Bolemant- coach, študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave andragogiku,má certifikát Lemma Coaching International  a je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a medzinárodného Profesionálneho zväzu CoachOK v Maďarskej republike.Od septembra 2010 vedie koučingové stretnutia, zamerané na life koučing v Coach Centre, v rámci ktorých využíva vlastnú metódu koučovania na základe medzinárodne uznávaných nástrojov a metód (ICF – International Coach Federation). Je štatutárkou o.z. Bratislavaské rožky,  redaktorkou prílohy Lélek pravidelne v týždenníku Vasárnap.

Vica Peniašková – psychologička. Vyštudovala psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne, pričom sa venovala vzdelávaniu pomocou arte terapie. Zúčastnila sa na výmennom pobyte na Pedagogickej a psychologickej fakulte ELTE v Budapešti. V súčasnosti je školská psychologička. K celkovému obrazu patrí aj to, že má rada rannú rosu a západ slnka, venuje sa kreatívnym handmade veciam (korálky a kresby), rada sa rozpráva, číta, chodí do divadla a kaviarní a robí práve, čo sa jej zachce.

Agnes_Horvathova

Agnes Horváthová – redaktor rómskej stránky a článkov, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity.Už druhé volebné obdobie je členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.

Vladimir HorvathVladimír Horváth – právnik,  člen o. z. Romano Kher- Rómsky Dom a odborný spolupracovník – absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od decembra 2013 bol členom dočasnej odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie Celoštátnej stratégie dodržiavania ľudských práv na území SR, zodpovedným za časť medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory ľudských práv. V projekte bol aktívny v rokoch 2016-2017.

silvia-ersekSilvia Érseková– psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov.

Rozália Kováčová – kvalifikovaná výživová poradkyňa

fotoRozália Kováčová je kvalifikovaná výživová poradkyňa, ktorá sa o dôležitosti zdravého stravovania presvedčila sama. Jje dcéra mala 5 mesiacov, keď sa jej začal prejavovať atopický ekzém, najprv tu a tam, ale časom sa jej ekzém rozšíril po celom tele. Minulý rok sa začala odborne vzdelávať v oblasti výživy v Bratislave a potom v Prahe. Ekzém jej dcéry sa natoľko upravil, že nemusíme brať lieky a nepotrebujeme ani kortikoidy. Preto je presvedčenátom, že zdravá a vyvážená strava môže veľmi pozitívne vplývať na naše zdravie.Preto je tu s nami na blogu, aby pomohla v oboch jazykoch s touto zaujímavou, ale raritnou profesiou.

Eleonóra Mišovichová –koučka, podnikateľka.
Do roku 2013 pracovala vo finančnej sfére. Pozitívne myslenie a psychológia ju
však už priťahovali a patrilo to medzi jej hobby.Uchvátila ju nielen oblasť duševnej rovnováhy, ale aj ľudská myseľ. Práve preto využíva techniky dianetiky a NLP ako aj metódu pre deti – Boldogságóra, kde je taktiež medzinárodnou certifikovanou trénerkou. Vo voľnom čase sa venuje svojim dvom dcérkam a  sebavzdelávaniu.

Back To Top