skip to Main Content
Granty Maďarskej Menšiny Na Slovensku: Možnosti A Podmienky žiadosti

Granty maďarskej menšiny na Slovensku: možnosti a podmienky žiadosti

Maďarská menšina žijúca na Slovensku má dlhú históriu a komplexné kultúrne dedičstvo, ktoré je významné nielen pre maďarské komunity za hranicami, ale aj pre celý región. To, ako si táto komunita zachová svoju identitu, jazyk a kultúrne tradície, do veľkej miery závisí od systému podpory menšín na Slovensku, ktorý im poskytuje príležitosti na rozvoj a rozkvet.

Granty maďarskej menšiny na Slovensku podporujú nielen konkrétnu etnickú skupinu, ale prinášajú aj kultúrne a sociálne obohatenie pre celú krajinu. V tomto článku sa venujeme histórii a princípom maďarských menšinových grantov na Slovensku, vrátane úlohy a činnosti Fondu kultúry menšín. Skúmame aplikačné systémy a kritériá, ktoré majú menšinové organizácie k dispozícii, a poukazujeme na sociálny a kultúrny vplyv tých, ktoré sú rozhodujúce v živote maďarskej komunity na Slovensku. Tieto analýzy pomáhajú pochopiť, ako granty formujú budúcnosť menšinových komunít a prispievajú k zachovaniu kultúrnej rozmanitosti Slovenska.

Úloha a činnosť Fondu kultúry menšín

Fond kultúry menšín zohráva významnú úlohu pri podpore kultúrneho dedičstva národnostných menšín na Slovensku. Fond financuje tieto projekty od roku 2018, reforma ktorých dala menšinám väčšiu kontrolu nad prideľovaním rozpočtu, ktorý sa výrazne zvýšil [13]. Rozhodnutia fondu čiastočne prijímajú odborné rady zvolené menšinovými inštitúciami, pričom každá menšina má jednu radu, okrem maďarskej a rómskej menšiny, ktoré majú tri rady [13]. Medzi hlavné činnosti fondu patrí podpora kultúrnych a vedeckých aktivít, realizácia komunitných kultúrnych podujatí, tvorba, šírenie a prezentácia výsledkov kultúrnych aktivít [15]. Hlavným finančným zdrojom fondu je príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý poskytuje ministerstvo kultúry.

Systémy a kritériá podávania žiadostí pre menšinové organizácie

Systémy podávania žiadostí a kritériá pre organizácie menšín akceptujú širokú škálu právnych foriem od zamestnávateľov, vrátane neziskových organizácií, krajov, obcí, cirkví a štátnych inštitúcií [22]. Každoročne sa uverejňuje niekoľko výziev na predkladanie návrhov pre rôzne menšiny a/alebo podprogramy [22]. V prípade žiadostí je povinné zdieľanie nákladov, zvyčajne 5 % z celkového rozpočtu, a je potrebné zaplatiť administratívny poplatok, ktorý predstavuje 0,1 % z požadovanej podpory, no nesmie byť nižší ako 20 eur a nesmie byť vyšší ako 1 000 eur [ 22]. Na rozhodovacom procese sa zúčastňujú profesijné rady čiastočne volené menšinovými inštitúciami, ktoré zabezpečujú, že zástupcovia menšinových organizácií majú vo voľbách väčšinu [22].

Granty maďarskej menšiny žijúce na Slovensku odrážajú význam regionálnej a kultúrnej komplexnosti, vrátane kľúčovej úlohy Fondu kultúry menšín. Tento systém financovania podporuje nielen kultúrny a sociálny rozkvet maďarskej menšiny, ale prispieva aj k zachovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti Slovenska. Z prehľadu možností a podmienok uplatnenia vyplýva, že mnohé menšinové organizácie majú možnosť získať podporu, ktorá posilňuje práva menšín a podporuje integráciu menšín do slovenskej spoločnosti. Významný je sociálny a kultúrny dosah podpory menšín, vrátane neustáleho zlepšovania právnej situácie maďarskej menšiny na Slovensku a rastu bilaterálnej tolerancie. Tento typ podpory podporuje dialóg a porozumenie medzi rôznymi komunitami, čím posilňuje sociálnu súdržnosť a podporuje zachovanie kultúrneho dedičstva. Výsledky zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu a politickej podpory s cieľom maximalizovať efektivitu systémov podpory menšín, čo prispieva k budúcej prosperite menšinových komunít.

Zdroj:

[1] – https://www.globsec.org/what-we-do/publications/hungarian-minority-slovakia-cultural-ties-and-deliberate-building-influence
[2] – https://intersections.tk.hu/index.php/intersections/article/view/747/418
[3] – https://fuen.org/en/article/Minorities-in-dialogue-with-the-Slovak-government
[4] – https://intersections.tk.hu/index.php/intersections/article/view/747/418
[5] – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325420953490
[6] – https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians_in_Slovakia
[7] – https://minorityrights.org/country/slovakia/
[8] – https://www.opensocietyfoundations.org/voices/changing-story-about-minorities-slovakia
[9] – https://intersections.tk.hu/index.php/intersections/article/view/747/418
[10] – https://minorityrights.org/country/slovakia/
[11] – https://intersections.tk.hu/index.php/intersections/article/view/747/418
[12] – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325420953490
[13] – https://real.mtak.hu/144665/1/SystemsofGovernmentSupportofMinorityActivitiesinSlovakia20112020.pdf
[14] – https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/slovakia/84-promoting-culture-and-cultural-participation
[15] – https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Minorities/Declaration_GA_Report/States/SLovakia.docx
[16] – https://www.globsec.org/what-we-do/publications/hungarian-minority-slovakia-cultural-ties-and-deliberate-building-influence
[17] – https://hhrf.org/hhrfnewsletter/top-news-on-hungarian-minorities-in-january-2024/
[18] – https://real.mtak.hu/144665/1/SystemsofGovernmentSupportofMinorityActivitiesinSlovakia20112020.pdf
[19] – https://real.mtak.hu/144665/1/SystemsofGovernmentSupportofMinorityActivitiesinSlovakia20112020.pdf
[20] – https://cof.org/country-notes/nonprofit-law-slovakia
[21] – https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Minorities/Declaration_GA_Report/States/SLovakia.docx
[22] – https://individualandsociety.org/journal/2022/2/systems-of-government-support-of-minority-activities-in-slovakia-2011-2020

Back To Top