skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
August V škôlke

August v škôlke

  1. Koľko žiakov musí mať škôlka, aby ju vôbec mohli otvoriť?

Zákon hovorí, že sa materská škola zakladá spravidla pri počte 10 detí. Z textu vyplýva, že detí by teoreticky mohlo byť menej, ale musel by existovať na zriadenie takejto menšej škôlky relevantný dôvod.

  1. Čo platí pre podmienky otvárania menšinových škôlok?

Pre otváranie menšinových materských škôl platia rovnaké pravidlá ako pri zriaďovaní akýchkoľvek iných materských škôl. Rozdielny bude vzdelávací jazyk uvedený v školskom vzdelávacom programe (dokument, ktorý si je povinná vypracovať každá škola).

Menšinové vzdelávanie môže prebiehať v troch formách:

  1. a) otvorí sa menšinová trieda
  2. b) v jazyku národnostnej menšiny budú prebiehať len niektoré predmety
  3. c) celé vzdelávanie bude prebiehať v menšinovom jazyku (slovenský jazyk sa bude vyučovať povinne)
  4. Kedy je dieťa povinné alebo kedy je škôlka povinná pustiť dieťa do škôlky? Je tam podmienka bezplienkové dieťa a 3 ročné, alebo si takéto kritériá určia sami škôlky?

Dieťa nie je povinné navštevovať materskú školu, keďže návšteva materskej školy nepatrí do povinnej školskej dochádzky.  Materská škola je povinná dieťa prijať, ak sa prihlásilo dostatočne včas a boli splnené podmienky prijatia do materskej školy, ktoré boli dostatočne včas zverejnené. Podmienky prijatia do materskej školy určuje riaditeľ školy. Takže podmienka bezplienkové a aspoň trojročné dieťa je zákonná.

  1. Majú škôlky študijné plány a harmonogramy?

Áno materské školy tak ako iné školy majú určité osnovy, ktorých sa musia držať.  Pre škôlky je to štátny vzdelávací program pre materské školy, ktorý zverejňuje Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Aktuálny štátny vzdelávací program na rok 2016 nájdete tu.  Materská škola si následne na základe pokynov v štátnom vzdelávacom programe, vypracuje vlastný školský vzdelávací program.

  1. Kedy je obec povinná otvoriť škôlku? Vedia ju otvoriť aj mieste neziskovky, komunita?

Obec nemá povinnosť zriadiť materskú školu. Zriadiť materskú školu, však môže zriadiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. To znamená, že občianske združenie alebo nezisková organizácia materskú školu zriadiť môžu. Komunita ako neformálna skupina fyzických osôb však nie.

  1. Aký je praktický rozdiel medzi materskou školou zriadenou VUC a zriadenou obcou ?

Prakticky žiadny J. Vždy je potrebné porovnávať konkrétne materské školy, nedá sa generalizovať podľa zriaďovateľa.

  1. Existuje nejaká štátna inštitúcia na stráženie detí v lete?

Takáto štátna inštitúcia podľa mojich vedomostí neexistuje. Štát ju ani nie je povinný zriadiť. Existujú tzv. školské zariadenia ako školské kluby detí alebo centrá voľného času, ktorých zriaďovateľom môže byť opäť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

 

Back To Top