skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Ako Môže Správne Funguje Domácnosť S Rozdelenou Kasou?

Ako môže správne funguje domácnosť s rozdelenou kasou?

Pred niekoľkými desiatkami rokov bolo samozrejmé, že ak sa dvaja ľudia zosobášili, prestalo pre nich existovať moje a tvoje a nahradili ich pojmy naše a spoločné. Spoločný majetok, domácnosť a samozrejme, aj spoločná kasa. Obaja zarábajúci členovia rodiny dali svoje zárobky do jednej škatule od topánok, z ktorej vyberali peniaze a spoločne hospodárili. Dnes už domácnosť, rodinu, netvoria vždy zosobášení partneri. Väčšina ľudí vstúpi do vzťahu bez akýchkoľvek právnych záväzkov, pričom nezávislosť by si radi uchovali aj v oblasti financií. V ostatných rokoch sa mladí ľudia rozhodujú  založiť si rodinu v neskoršom veku ako kedysi. Kým tento krok urobia, väčšina z nich si stihne zabezpečiť určité majetkové zázemie a má stály príjem.

Dôležitá je dôvera

Najväčším nedostatkom domácností fungujúcich na základe rozdelených kás je vzájomná nedôvera, resp. skutočnosť, že nepredpokladajú, že ostanú do konca svojho života spolu. Spolužitie, manželstvo je nielen vzťahom citovým, ale aj vzťahom majetkovým. Z tohto dôvodu je dôležité vopred si presne vymedziť všetky finančné zásady a pravidlá, vďaka ktorým nedôjde k negatívnym situáciám ovplyvňujúcich vzťahy oboch partnerov. Pokiaľ ide o dôveru, oveľa lepšie fungujú vzťahy, pri ktorých si obe strany vopred určia, ako budú hospodáriť, čo bude spoločné, čo bude osobné. Je dobré, keď tak urobia aj prostredníctvom právnej zmluvy, v ktorej sú odpovede na väčšinu otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu spoločného hospodárenia.

Spravodlivá dohoda

O domácnosti s rozdelenou kasou môžeme hovoriť len v prípade, že s týmto modelom obe strany súhlasia a sú s jeho realizáciou plne stotožnené. Nemôžeme si to však mýliť s takými prípadmi, v ktorých jedna strana využijúc svoj vyšší príjem, sama rozhodne o oddelení príjmov a majetku, čím v mnohých prípadoch dostane do ťažkej situácie svojho partnera. Nanešťastie, poznáme aj prípady, keď bola matka na materskej dovolenke nútená vyžiť so svojimi deťmi zo skromného rodičovského príspevku, kým jej partner žil na úplne inej životnej úrovni zo svojho nemalého zárobku.

Delenie na polovicu

Model, kde sa výdavky a celý majetok delia na polovicu je realizovateľný len v ojedinelých prípadoch. Logicky, základnou podmienkou pre tento model by bola skutočnosť, aby obe strany disponovali približne rovnakým príjmom. V opačnom prípade je nevyhnutné výdavky rozdeliť na základe príjmu. Toto pravidlo je možné využiť aj v prípade, že sa príjem matky na materskej dovolenke podstatne zníži.

Zmluvy a dohody pomáhajú riešiť riziká

Nie je zriedkavá situácia, kedy rodina žije v  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v osobnom vlastníctve výlučne jedného z partnerov. Často dochádza k situácii, že vlastník investuje podstatnú časť svojho príjmu a do údržby a opravy domu alebo bytu, kým druhá strana má na starosti režijné náklady a iné výdavky. Z právneho hľadiska je najväčším rizikom znevýhodnenie druhej strany. Kým sa hodnota majetku majiteľa nehnuteľnosti počas rekonštrukcií zvyšuje, druhá strana, pracujúca výlučne na bežné výdavky domácnosti, je ukrátená a nemá vyhliadky ani do budúcna na disponovanie bytom alebo domom. Za takýchto okolností je nevyhnutné, aby sa jednotlivé strany dohodli na takom riešení, pri ktorom ani jedna nebude v nepriaznivej situácii. Riešením môže byť napr. aj spomenutý model rozdelenia výdavkov na základe výšky príjmov a pokiaľ vlastníkovi nehnuteľnosti po zaplatení výdavkov na chod domácnosti ostanú peniaze, môže ich investovať do obnovy svojej nehnuteľnosti. Menej častý je prípad, kedy sa jednotlivé strany dohodnú na nadobudnutí určitých majetkových práv k spoluvlastníctvu nehnuteľnosti. Riziko vlastníctva nehnuteľnosti jedného z partnerov bez uzavretia zmluvy je veľké. Neraz sa stalo, že sa matky s malými deťmi po ukončení takéhoto vzťahu ocitli na ulici.

Najprv spoločné, potom osobné náklady

Pre spravodlivé rozdelenie nákladov je veľmi dôležité, aby sme všetky výdavky týkajúce, bývania, stravovania, spoločných aktivít presne vyčíslili. Patria sem aj výdavky, ktoré sa nemusia vyskytnúť každý mesiac (dane, školné, poplatky, poistné, atď.). Dôležité je pripočítať ich k ostatným výdavkom a rozdeliť ich na jednotlivé mesiace. Rovnako musíme pridať na zoznam aj výdavky na  čistiace prostriedky, lieky, opravy a údržby, ako aj trovy na deti. Výnimkou môžu byť iba položky, ktoré sú výlučne osobné. Takými sú napr. oblečenie, lístky do divadla, nákup permanentiek, vstupenky do fitness centra, drahšia kozmetika, útraty v kozmetických salónoch alebo na rôzne hobby. Osobné výdavky si každý z partnerov uhradí z peňazí, ktoré mu ostanú po uhradení nákladov na domácnosť.

Vlastný účet a spoločný účet

V prípade partnerov hospodáriacich podľa modelu rozdelenej kasy je účinnou pomôckou aj založenie jedného spoločného účtu, na ktorý obaja prevedú určitú sumu slúžiacu na spoločné výdavky. Ideálne je nechať na tomto účte menšiu rezervu pre prípad nečakaných udalostí. Ak je už súčasťou rodiny dieťa, je potrebné byť oveľa obozretnejší a predvídanejší. Náhla nehoda, prípadne smrť, môžu spôsobiť obrovské komplikácie, následkom ktorých sa môže jedna strana alebo dieťa dostať do závažných majetkových problémov. Práve z tohto dôvodu sa odporúča vopred vybaviť, aby mali obaja partneri prístup k osobnému účtu toho druhého a zároveň, aby aj s úsporami narábali spoločne.

Rovnako ako spoločná, aj rozdelená kasa môže byť plne fungujúcim modelom vo vzťahu, ak boli pravidlá vopred presne vymedzené a prijali ich obe strany. Musia byť spravodlivé a nesmú znevažovať žiadnu zo strán.

Článok bol pôvodne zverejnený v maďarskom jazyku, autorkou je Iveta Tóth Bartalos, roky pracujúca v bankovom sektore, vyznávajúca sa vo finančných situáciach, preklad robila  Noémi Kalmárová, článok bol publikovaný po korektúre.

Back To Top