skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Učme Deti Prekonať Prekážky – Korene A Pôvod X. Kids´Skills

Učme deti prekonať prekážky – Korene a pôvod X. Kids´Skills

V živote sa stretávame s mnohými ťažkosťami a prekážkami, na ktoré reagujeme rôznymi spôsobmi. Niektorých z nás napr. ovládne panika, iní sa stanú pasívni a hlavu by si najradšej strčili do piesku, keď musia čeliť ťažkým skúškam. Nájdu sa aj takí, u ktorých ťažké obdobia vyvolajú agresivitu, následne strácajú hlavu a skúšajú napätie uvoľniť prostredníctvom alkoholu či drog. Avšak najefektívnejšie a najzdravšie reagujú možno práve tí , ktorí vnímajú životné ťažkosti ako výzvu, akúsi možnosť pre osobný rozvoj.


Správanie sa každého človeka v rôznych situáciách má korene prevažne v časoch  detstva. Vnímanie samých seba, nášho okolia, vzniknutých problémov sa učíme okrem iného práve od príbuzných a ľudí z bezprostredného okolia. Nakoľko je reč o naučenej reakcii, kedykoľvek sa vieme rozpamätať na tieto vrodené reakcie. Metóda Kids´Skills sa napríklad usiluje naučiť deti už od troch rokov veku na to, že životné prekážky nemajú vnímať ako problém, ale ako možnosť pre osobný rozvoj.

Kids’Skills – či – Kids´s Skills ?

Kids´Skills je fínska metóda pozostávajúca z 15 krokov, ktorá pomáha deťom pri osvojovaní si zručností, vysporiadaní sa s citovými stavmi a riešení problémov so správaním. Ben Furman, Tapani Aloha, Sirpa Birn Tuija Terävä vypracovali túto techniku spočiatku pre vekovú kategóriu 3 – 12 rokov,no jej piliere sú použiteľné aj pre deti v puberte a pre dospelých, dokonca aj pre deti s diagnostikovaným autizmom,deti s ADHD a depresiami.Ide o kreatívnu, hravú metódu,ktorá je využiteľná pri riešení viacerých druhov problémov,ako napr. pri pocitoch strachu,poruchách správania, problémoch  koncentráciou, zlých návykoch, hysterických záchvatoch, problémoch spojených s jedením, spánkom či udržiavaním poriadku. Kids´Skills môžu smelo použiť rodičia, ale aj odborníci, ako aj pedagógovia, vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci či výchovní poradcovia. V roku 2018 bola vydaná kniha s názvom Kids´Skills – výchova detí v praxi (vydavateľstvo Z-Press, Miškovec), ktorá radí, akým spôsobom praktizovať túto techniku u detí.

Pozostáva to len z 15 krokov

Prvým dôležitým krokom je stanoviť presný typ problému, akému dieťa čelí, na základe čoho sa o tom dokážeme spoločne porozprávať a zhodnotiť, aké skúsenosti by malo nadobudnúť, aby dokázalo úspešne zdolať prekážky s ktorými sa stretáva. Väčšinou deti presne vedia, v čom sú slabší, v prípade, že nevedia identifikovať svoj problém, môžeme im pomôcť. Aké výhody vyplývajú z osvojenia si resp. posilnenia vytýčených zručností?Zhrňme dôvody, pre ktoré sa oplatí zmeniť správanie sa, či postoje dieťaťa. Povzbuďme dieťa, aby pomenovalo zručnosť názvom, ktoré si samozvolí, vďaka čomu ho bude považovať za „svoj“ a pustí sa do učenia s väčším nadšením. Názov môže byť vtipný, opisný, nemal by byť každodenný, môže predstavovať čokoľvek, čo si dieťa želá. Počas učenia sa môže výrazne pomôcť imaginárny pomocník, niektorí členovia rodiny, priatelia, učitelia, známi.  Ich podpora, povzbudenie može motivovať dieťa a zvýšiť jeho sebavedomie.

Spýtajme sa dieťaťa, ako by si želalo osláviť úspešné vzdelávanie sa. Deti majú zväčša rady oslavy, takže aj takýmto spôsobom ich môžeme motivovať v učení. Na začiatku procesu, konkrétne pred začatím nacvičovania, je veľmi dôležité, aby dieťa ukázalo, ako sa bude správať alebo reagovať na danú situáciu po osvojení a posilnení si istej zručnosti. Môže k tomu dôjsť aj pred spoločnosťou. Prax je nevyhnutnou súčasťou procesu vzdelávania sa, pretože čím častejšie opakujeme istú činnosť, tým lepšie ju ovládame a zautomatizuje sa. Je prirodzené, že občas sa deti vrátiť sa naspäť k starému správaniu sa, čo metóda Kids´Skills nepovažuje za neúspech. Miesto toho hovorí o „dočasnom zabudnutí zručnosti“. Na základe vopred dohodnutých podmienok v takých prípadoch „učitelia“ upozornia deti na zabúdanie. Pokiaľ dôjde k osvojeniu si, posilneniu želaného návyku, môže prísť čas na  oslavu, ktorej súčasťou bude aj vyjadrenie vďaky. Povzbuďme deti k tomu, aby novonadobudnuté vedomosti odovzdali iným, resp. aby oni sami začali s osvojením si ďalších zručností.

Za príbuznú vyššie spomenutej Kids´Skills metódy sa považuje tzv. brief coaching. Na stránke Minority Kids sa nachádza skvelý článok od autorky Eva Bolemant týkajúci sa danej problematiky. Pre čitateľov odporúčam obe tieto metódy.

Do slovenského jazyka preložila Noémi Kalmárová, za korekturu ďakujeme Ágneše Horváthovej.

Back To Top