skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Matka Na Pracovisku

Matka na pracovisku

V tejto sekcii sa Vám pokúsime stručne odpovedať na časté otázky matiek, týkajúcich sa práce a zamestnania.

Je možné pracovať počas rodičovskej dovolenky?

Matka môže pracovať aj počas materskej aj počas rodičovskej dovolenky bez straty nároku na ma materskú resp. rodičovský príspevok.

V prípade materskej však nemôže pracovať podľa rovnakej pracovnej zmluvy aká platila pri odchode na materskú. Inými slovami matka musí podpísať novú pracovnú zmluvu, bez ohľadu na to či s pôvodným alebo novým zamestnávateľom.

V prípade rodičovskej dovolenky sa musí matka sama odhlásiť zo Sociálnej poisťovne, aby za ňu dôchodkové poistenie platil štát. Na odhlásenie slúži nasledovný formulár Registračný list FO.

Aké pravidlá platia pre matku, ktorá chce pracovať part- time? Je zákonom dané v ST, že sa takéto miesta majú vytvoriť napr. pri veľkých spoločnostiach?

Nie, vytvorenie pracovných miest pre matky s deťmi zatiaľ nie je povinnosťou pre žiadneho zamestnávateľa. V rámci súčasného vývoja však zriadenie takýchto miest zvyšuje prestíž takéhoto zamestnávateľa. Stále však platí ochranná doba a zákaz výpovede počas jej trvania.

Ak viete o zamestnávateľovi, ktorý podporuje matky s deťmi a vytvára priestor pre deti na pracovisku dajte nám prosím o ňom vedieť.

Je dovolené nosiť deti na pracovisko? Existujú na Slovensku firmy, ktoré musia mať jasle popri pracovisku?

Deti sú na pracovisku dovolené do momentu, kým zamestnávateľ nerozhodne inak. V každom prípade predtým ako Vás dieťa bude sprevádzať na pracovisko, odporúčame sa zamestnávateľa opýtať na jeho názor.

Zamestnávateľ nemá povinnosť tolerovať deti na pracovisku. Je na zamestnávateľovi, či vytvorí vhodné podmienky pre deti na pracovisku alebo nie. V súčasnosti veľa zamestnávateľov neposkytuje možnosť prítomnosti detí v blízkosti rodičov a poskytnutie takéhoto priestoru je vecou prestíže resp. prejavu záujmu zamestnávateľa o svojich zamestnancov a ich rodinný život.

Ak viete o zamestnávateľovi, ktorý podporuje matky s deťmi a vytvára priestor pre deti na pracovisku dajte nám prosím o ňom vedieť.

Aký zákon sa vzťahuje na dojčiacu matku na pracovisku? Kde ako koľko minút?

Na dojčiacu matku sa vzťahuje zákonník práce. Ten pomerne jednoznačne hovorí o tom, že dojčiaca matka má do veku šiestich mesiacov nárok na dve polhodinové prestávky pre každé dojčené dieťa a od šiestich mesiacov veku po dovŕšenie jedného roku má nárok na jednu polhodinovú prestávku denne/za zmenu.

Vzhľadom na to, že prestávky sú len polhodinové, zdá sa, že zákonodarca predpokladá, že sa dojčené dieťa nachádza na pracovisku alebo v jeho blízkosti, inak si využitie ustanovenia nevieme prakticky predstaviť.

Back To Top